VELKOMMEN!

Toppen Barnehage AS ønsker deg hjertelig velkommen til vårt trygge og varme miljø. Vi legger stor vekt på å bygge gode relasjoner med barna og deres familier, og vi prioriterer trygghet og omsorg i alt vi gjør.

I vår barnehage tror vi på viktigheten av lek og læring. Gjennom lek får barna utfolde seg og utvikle sine ferdigheter, samtidig som de opplever glede og mestring. Vi tilrettelegger for en pedagogisk setting som stimulerer barnas nysgjerrighet og kreativitet.

Vi er også opptatt av bærekraftig utvikling og legger vekt på miljøbevissthet og respekt for naturen. I samarbeid med barna bygger vi en forståelse av viktigheten av å ta vare på vår planet og ansvarliggjør dem som fremtidens generasjons omsorgspersoner. Velkommen til Toppen Barnehage AS, hvor vi gir barna vårt beste hver eneste dag.

En barnehage med toppkarakterer

Hovedmål:

Toppen barnehage skal være en plass der det er trygt og godt å være, der undring og lek stimulerer barnas nysgjerrighet og lyst til å lære.

Om oss


Barnehagen ligger sentralt til på Gjekstad med gode muligheter til å ta i bruk lekeplasser, skogsområder, sjøen og Sandefjord sentrum. Vi har et lite uteområde rett utenfor lokalet vårt, og tillegg til dette har vi et stort område med variert terreng som barna bruker daglig.


I Toppen barnehage går vi mye på tur og vi veldig opptatt av naturen og hvordan vi kan ta vare på den. Vi ønsker også å ta vare på naturens ressurser og tenke bærekraftig utvikling. Barna blir blant annet inkludert i matlaging, plukker epler, planter grønnsaker og lærer om miljøet.


Toppen Barnehage startet opp under navnet Toppen Familiebarnehage i august 1995 av Anne Marit Skei. 2007 endret Anne Marit driftsformen og den fikk da navnet Toppen Barnehage AS. Vi er en liten barnehage med plass til 18 barn i alderen 1-6 år. Dette gir oss god tid til hvert enkelt barn er veldig stolte over de nære og gode relasjonene vi har i barnehagen.

Barnehagens grunnbemanning består av 3,4 årsverk; styrer, pedagogiske ledere og assistenter. Alle som jobber i barnehagen har underskrevet taushetserklæring som sikrer foreldre og barn mot at personlige forhold blir kjent av uvedkommende og alle ansatte må også levere politiattest.


Åpningstid: man-fredag kl. 7-16.30

Vi holder stengt tre siste ukene i juli og følger skolens ferier i jul og påske. Alle helligdager er barnehagen også stengt. 

Visjon:

Et godt sted å være

Leke & Lære

BARNEHAGENS LOVPÅLAGTE OPPGAVER:

BARNEHAGELOVEN §1 (2005)

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene».


«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger»


«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering» (barnehageloven §1).

unsplash